פרוטוקולים ישיבות ועד מיולי עד דצמבר 2017

ועד מקומי • 27/1/2018 כניסות

18.7.17 א. פניית אמנון החצרן: התקיים דיון על פניית אמנון לתוספת שכר, יחזור לדיו נוסף.
             ב.פרגולה בבית עלמין-אישור הצעת מחיר: הוחלט לאשר את ההצעה של עצים עצובים ועבודות בעץ, ההצעה הזולה ביותר מבין 3 הצעות מחיר.יועבר לטיפול המועצה לביצוע פרגולה
                בבית עלמין עפ"י קול קורא לפיתוח בתי עלמין משרד הדתות.
             ג. חגיגות שנת השבעים לבוסתן הגליל: הוחלט לאשר עקרונית מסגרת תקציב לחגיגות. התקבלה הצעת העבודה של ועדת חגיגות שנת השבעים. ההצעה תיבחן כולל אמצעי התשלום
25.7.17  א.ישיבה עם ועדת חינוך: התקיימה ישיבה עם ועדת חינוך בנושא התנהלות שוטפת. תוכנית קסם לשנה הבאה. השתתפות הועד והשתתפות הורים בתקציב הועד.
                הוצג דוח הכנסות והוצאות של ועדת חינוך 2017.
1.8.17    א.הפרת הסכם הפעלת הפעוטונים ע"י הקטנטנים של סיגל בהשתתפות רותם:התקיים דיון בנושא הפרת ההסכם להפעלת הפעוטונים בהודעה חד צדדית של הקטנטנים של סיגל 
                באמצעות מנהליו חנה ואביתר מתאריך 20.7.17 והודעתם להורים על כניסתם להליכי פשיטת רגל. הוחלט לפנות למועצה לקבלת עזרה משפטית לתביעת המפעיל, במידה ולא 
               יאושר ע"י המועצה יקח הועד את שירותיה של רותם לתביעה כנגד המפעיל.
8.8.17    א.הסכם עם רשת הקיבוצון להפעלת קייטנה 18.7 עד 17.8: ההסכם אושר נחתם ונשלח. תקף לתקופת ימי הקייטנה.
             ב. הסכם לעריכה לשונית לספר בוסתן עם מאירה : הסכם לעריכה לשונית לספר בוסתן הגליל אושר ונחתם. הוצאת הספר בהשתתפות שווה אגודה וועד מקומי.
             ג.הסכם-חוזה עם הבמאי עידו דגני לחגיגות שנת השבעים בשנת 2018: חוזה התקשרות של הועד עם עידו לחגיגות שנת השבעים  אושר ונחתם.
             ד. תוספת שכר לחצרן:הוחלט לאשר תוספת לשכרו החל מספטמבר 2017.
22.8.17  א.ערבות בנקאית לב"לל: בישיבת ועד שהתקיימה ב22.8.17 הוחלט כי בהתאם להחלטת בית המשפט המורה על הפעלת צעדים זמניים כנגד הקטנטנים של סיגל על הוצאת ערבות
                בנקאית בסך 10,000 ש"ח לצורך הפקדתה בבית המשפט. הערבות תלקח מחשבון ועד מקומי בוסתן הגליל בבנק לאומי סניף עכו.
             ב.שיעבוד פקדון לערבות: הוחלט לשעבד פקדון בסך 10,000 ש"ח כבטחון לערבות.
             ג. חגיגות שנת השבעים:הועד מחליט להשתמש ביתרות תבר 2015 לצורך מימון אירועי חגיגות שנת השבעים לבוסתן הגליל.
3.9.17    א.דיון בנושא התנהלות הועד בהשתתפות אורי ק. ממחלקת ישובים:התקיים דיון על התנהלות הועד, משילות,קבלת החלטות,שקיפות,פירסום הודעו לציבור וכו.
             ב. קבוצה לקבלת הודעות: הוחללט להקים קבוצה במכשיר הטלפון הסלולרי של הועד בניהול דרור רגב להעברת הודעות דחופות לציבור. אין יכולת מענה.קבוצת ווטסאפ 
                להעברת מסרים ונקראת  קבוצת הודעות בוסתן הגליל.
3.10.17  א.תקציב 2018:התקיים דיון בהשתתפות אורית על הכנת תקציב 2018.
             ב.דו"ח:נמסר דו"ח על חלוקת הדאר, שצ"פ וחניות גני ילדים הכנסת קבלן לעבודה.הוחלט ששרון וענת יבדקו ויקדמו נושא מתקני משחקים בשצ"פ.
24.10.17 א.האצלת סמכיות:הועד הכין ואישר טופס האצלת סמכיות מעודכן. הטופס ישלח למועצה חתום.
             ב.שמירה: הוחלט להזמין את גיא הרבש לישיבת הועד הבאה לדון בנושאי השמירה ובטחון.
             ג. קול קורא להקמה ושידרוג של שצפים ומתקני כושר ומשחק:הועד החליט להגיש בקשה רשמית למועצה בנושא הקמת מתקני משחקים בשצפ.
             ד. תקציב 2018: התקיים דיון בתקציבי ועדות הישוב.
31.10.17 א.ועדת חינוך: התקיימה ישיבה עם ועדת חינוך בהשתתפות אורית, הוצגו נתונים, מצגת פעילות 2017, תוכנית 2018. הוחלט דיון מפורט על  תקציב ועדת חינוך יתקיים בהשתתפות
                אפרת, רועי, דודי ושאול.
             ב.רבש: התקיימה ישיבה עם גיא הרבש בנושאי בטחון, שמירה, צחי. גיא יגיש תוכנית לנושאי השמירה תוך שבוע.
             ג.דאר: הוחלט להמליץ לדואר על רוית בן יהודה לחלוקת הדאר, בהתאם לבחינת עלויות השתתפות אגודה וועד מקומי.
5.12.17 א.קורס מנהלי קהילה: אושר לדרור רגב השתתפות בקורס.
            ב.תברים: נמסר דוח ע"י שאול בנושא תברים והטלי השבחה להסדרה מול המועצה.
            ג.  ועדת חזות הכפר ותשתיות: נמסר דוח על הקמת הועדה, נציגת הועד בועדה ענת בן עזרא. ענת תפנה למועצה לתיקצוב במסגרת יום המעשים הטובים.
            ד.תקציב ועד 2018: תקציב הועד לשנת 2018 בסך 1,302,000 ש"ח אושר ויוגש למועצה.
19.12.17 א.תקציב ועדות 2018:התקיים דיון על תקציבי הועדות יאושרבישיבה הבאה.
             ב.תברים והטלי השבחה:נמסר דוח על שימוש בתברים והטלי השבחה  ויעדים משנת 2015 ועד 2019 .לא התקבלו החלטות.
26.12.17 א.תברים והטלי השבחה: הועד החליט על שינויים בשימוש בתברים והטלי השבחה ,כולל יעדים לשנת 2019-2018 על פי רשימה מאושרת שהועברה למועצה.
             ב.תקציב ועדות: תקציב הועדות לשנת 2018 אושר מתוך התקציב שאושר בסך 1,302,000 ש"ח.

               זוסמן שאול מנהל מוניציפלי.